Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat
Sportegyesület Az egyesület szakosztályai Munkaterv Eredmények


ÚJHEGY – SIBRIK DIÁKSPORT EGYESÜLET

 

Alapítás éve: 1986


Az egyesület címe:
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Elérhetőségei: 264 98 46 17 mellék
E-mail címe: tesi@szechenyi-bp10.sulinet.hu


Az egyesület elnöksége:

  • Nagy István elnök
  • Kandikóné Tóth Irén
  • Vörösné Bakula Mária

Az egyesület alapszabálya

AZ ÚJHEGY- SIBRIK DIÁKSPORT EGYESÜLET EGYSÉGES SZERKEZETÜ ALAPSZABÁLYA


Általános rendelkezések

/1/ Az Újhegy-S ibrik Diáksport Egyesület (továbbiakban DSE) olyan önkéntesen létrehozott, nyilvántartott tagsággal és önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakul és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

/2/ A DSE az 1989. évi II. és a 2000. évi CXLV. törvény alapján fejti ki tevékenységét.

/3/ A DSE jogi személy, melyet elnök képvisel. E jogkört az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja. A DSE nyilvántartásába vételével nyeri el jogi személyiségét.

/4/ A DSE pártoktól független szervezet, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési

képviselőjelöltet választásokon nem állít és nem támogat.


Az egyesület

1. Neve: Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület

2. Nevének rövidítése: Újhegy-Sibrik DSE , ÚSDSE 

3. Működési terület: Budapest, Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola
    1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3
    Tel./Fax: 264 – 98-46  Tel: 265-1375

4. Székhelye: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

5. Felügyeleti szerve: Fővárosi Főügyészség

6. Alapítás éve: 1986.

7. A színe:fehér-kék-sárga

8. Pecsétje:

 

kör alakú:                                                                                   hosszú:

 

9. Zászlója Fehér- Kék - Sárga: Újhegy-Sibrik Diáksport Egyesület — felirattal


A DSE felügyelete

A DSE működése felett a Fővárosi Főügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a DSE működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész bírósághoz fordulhat. A DSE-t a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. A DSE tagja által, vagy az ügyész által indított perek a Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartoznak.

A bíróság az ügyész keresete alapján:

— Megsemmisítheti a DSE törvénysértő határozatát ás szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el.

— A működés törvényes helyreállításáért összehívhatja az egyesület közgyűlését.

— Ha a DSE működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, tevékenységét felfüggesztheti, ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki.

— Feloszlathatja az egyesületet, ha annak működése az 1989. évi II. törvényébe ütközik.

— Megállapíthatja a DSE megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a törvény által megkívánt létszám alatt van.

Ha a DSE olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, a tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával felügyeletet gyakorol.


A DSE célja

/1/ Tagjainak rendszeres  — intézményen belüli és intézmények között —  edzés- és versenylehetőségének megteremtése, szervezése.

/2/ A rendszeres sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése.

/3 /A sportolás és testedzés feltételeinek javítása, az iskola népszerűsítése a versenyek során.

/4 Kapcsolatok kiépítése más — hazai és külföldi sportszervezetekkel.

/5/ Közreműködés az egyesület szakembereinek képzésében, továbbképzésében.

/6/ A fegyelmi szabályzatban meghatározott jogkör gyakorlása.

/7/ Együttműködés a különböző állami, társadalmi ás gazdasági szervekkel, támogató szervekkel.

/8/ Egészségvédelmi- és sportpropaganda kifejtése, a közösségi élet kibontakozásának elősegítése.

/9/ Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a DSE céljait anyagilag támogató szervezeteknek ás magánszemélyeknek.

/10/ Gazdálkodás a DSE rendelkezésére álló anyagi eszközökkel és létesítményekkel.

/11/ A helyi diáksport bizottság és sportági szakbizottságok céljai megvalósításának segítsége, munkájuk támogatása.


A DSE tagsága

/1/ A DSE-nek, tagja lehet minden természetes személy, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és amennyiben belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a DSE működésében és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Tag lehet minden 18 évet be nem töltött fiú és leány, akik az egyesület céljait erkölcsileg és anyagilag támogatják alapszabályát elfogadják és azt nyilatkozatban vállalják.

/2/ A DSE munkájában tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi személy is részt vehet, amennyiben vállalja az egyesület erkölcsi és anyagi támogatását és ezt nyilatkozatban kinyilvánítja

/3/ A DSE  tagjai lehetnek az oktatási intézmény dolgozói, tanulói és családtagjai.A tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése

 

/1/ A DSE-be való belépés és kilépés önkéntes.

/2/ A DSE tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, kizárással (az alapszabály 1 számú mellékletét képező fegyelmi szabályzatban meghatározott esetekben /,

vagy törléssel ( a tagsági díj hat hónapnál hosszabb meg nem fizetése esetén, a tagdíjhátralék megfizetésére felszólító, tértivevényes levélben meghatározott fizetési határidő eredménytelen elteltét követő 8. napon) szűnik meg.

/3/ A tagfelvétel kérdésében a DSE elnöksége határoz. A felvételt megtagadó határozat ellen a közgyűléshez lehet fellebbezni. A fellebbezést a soron következő közgyűlés köteles

megtárgyalni és arról dönteni.

/4/ A DSE tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartást vezet.

/5/ A DSE tagjai tanévenként tagdíjat fizetnek, melynek összegét a közgyűlés határozza meg, amelynek minimális összege a 2004.-es évben 1200,-Ft, azaz  ezerkétszáz forint                   .

/6/ A DSE-ből történő kilépést írásban kell közölni az elnökséggel. A kilépés a tagot mentesíti a tagság idején keletkező kötelezettségei alól, megszűnik azonban tagsági viszonyból eredő jogokkal kapcsolatos igénye is.A tagok jogai és kötelezettségei

A tagok jogai:

— A DSE közgyűlésén személyesen részt vehet, közreműködhet az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztásában, továbbá a határozathozatalban.

— Tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság és teljes cselekvőképesség esetén).

— Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a DSE-t érintő bármely kérdésben.

— Az egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az alapszabályba vagy más jogszabályba ütköző határozat megsemmisítését, törvénysértő határozatot — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

— Részt vehet az elnökség által meghatározottak szerint a bizottságok, szakosztályok, sportcsoportok munkájában.

— Részesülhet a DSE által biztosított kedvezményekben és szolgáltatásokban, használhatja a sportfelszereléseket, létesítményeket, igényelheti a szakemberek segítségét.

A tagok kötelezettségei:

— A DSE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek határozatainak végrehajtása.

— A sport- és a hozzá kapcsolódó programok megvalósításának elősegítése.

— A vállalt anyagi kötelezettségek teljesítése, az egyesületi vagyon megóvása.

— A versenyeken való lelkiismeretes készülés és legjobb tudása szerinti szereplés.A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelezettségei


A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai:


— Személyesen, illetve képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a DSE közgyűlésén, javaslatot tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a DSE működésével kapcsolatban.

— Részt vehet a szakosztályok, sportcsoportok munkájában, igénybe veheti a DSE szolgáltatásait.

— Meghatározhatja, hogy anyagi hozzájárulását milyen célra lehet felhasználni.

A tiszteletbeli és pártoló tagok kötelezettségei:

—A DSE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek határozatainak végrehajtása. A testnevelés és sport, valamint a hozzá kapcsolódó programok megvalósításának elősegítése.

— A DSE működésének erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt támogatás befizetése.

A jogi személy tagok jogai:

— Képviselője útján részt vehet a DSE közgyűlésén és ott észrevételeket, j tehet a működéssel kapcsolatban.

— Külön megállapodás keretében részesülhet a DSE szolgáltatásaiból, használhatja a sportfelszereléseket és eszközeiket, igényelheti a szakember segítségét.

A jogi személy tagok kötelezettségei:

— A  DSE alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak betartása és betartatása, a vezető szervek határozatainak végrehajtása.

— A DSE működésének erkölcsi és anyagi támogatása, a vállalt támogatás befizetése.A DSE SZERVEZETE

A közgyűlés

A közgyűlés összehívása

/1/ A DSE közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlés időpontját a DSE elnökségének kell legalább egy hónappal a tervezett időpont előtt megállapítania. Annak helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről a közgyűlés előtt egy hónappal  a tagokat értesíteni kell. A közgyűlési meghívóban meg kell jelölni az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját, valamint azt a tájékoztatást, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz A beterjesztett javaslatokat és a közgyűlés írásos anyagait a tárgyalásra javasolt napirendi pontok megjelölésével a közgyűlés előtt 14 nappal az érintettek részére el kell juttatni.

/2/ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

— Ha azt a rendes tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kéri

— Ha a Fővárosi Főügyészség elrendeli

— Ha a Felügyelő Bizottság indítványozza

/3/ A közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a rendes tagok vagy azok képviselői.

A közgyűlés határozatképessége

/1/ A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő  jelen vannak.

/2/ Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 15 napon belül ismét össze  kell hívni az eredeti napirenddel.


A közgyűlés rendje

/1/ A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

/2/ A rendes közgyűlés napirendjének az alábbi pontokat kötelezően tartalmaznia kell:

a) A DSE költségvetésének elfogadása

b) A DSE tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,

b) A Felügyelő Bizottság beszámolója,

c) A DSE rendes tagjainak írásos vagy a küldöttgyűlésen beterjesztett javaslatait, ha az a képviselők 2/3-a elfogadja.

A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

/1/ Az alapszabály megállapítása és módosítása.

/2/ Más szervezetekbe való belépés

/3/ Az elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása.

 /4/ A gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.

/5/ A DSE feloszlásának, valamint más szervezetekkel való egyesülésének kimondása.

 /6/ A képviselő, és az ügyintéző szervek megválasztása.

/7/ A tagdíj megállapítása.

/8/ Mindazon kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe von.

A közgyűlés határozathozatala

/1/ A közgyűlés határozathozatalait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+lfő) hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges a DSE egyesülésének, feloszlásának kimondásához, az alapszabály elfogadásához és módosításához, valamint a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyek és

szervek megválasztásához. Ugyancsak 2/3-os szótöbbséggel jogosult a közgyűlés valamely más hatáskört magához vonni.

/2/ Az elnökség, a felügyelő bizottság, valamint a tisztségviselők megválasztásához titkos szavazás szükséges, ha azt a közgyűlés szótöbbséggel megszavazza.

/3/ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a közgyűlésen elhangzott javaslatokat és határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, továbbá két, a közgyűlés elején választott tag hitelesíti.

A tisztségviselők megválasztása

/1/ A közgyűlés hatáskörébe tartozik a következő tisztségviselők megválasztása:

a) elnök

b) az elnökségi tagok

c) a Felügyelő Bizottság tagjai

/2/ Az elnökség a tisztújító közgyűlés előtt legalább egy hónappal megalakítja a jelölőbizottságot, amelynek feladata a tagok javaslatainak összegyűjtése, összegzése. Az ennek alapján elkészített személyre szóló javaslatot a jelölőbizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

/3/ A tisztségviselők akkor tekinthetők megválasztottnak, ha az érvényes szavazatok 2/3-át megszerezték. Jelölt csak a tagság soraiból kerülhet ki. Ha több jelölt közül az első fordulóban senki sem kapta meg a szükséges szavazatot, új fordulót kell tartani. Ezen a legkevesebb szavazatot kapott jelölt nem vehet részt. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg valamely jelölt a szükséges számú szavazatot megkapja.

/4/ Ha a Felügyelő Bizottság létszáma az eredeti létszám felére csökken, az elnökség rendkívüli küldöttgyűlést köteles összehívni.

AZ ELNÖKSÉG

Az elnökség feladata és hatásköre

/1/ A DSE tevékenységét két közgyűlés között a DSE elnöksége irányítja. Az elnökség valamennyi, a DSE-t érintő kérdésben jogosult határozni, kivéve azokat, amelyeket az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a közgyűlés saját hatáskörébe von, továbbá amelyet más szerv hatáskörébe utal.

/2/ Az elnökség feladata és hatásköre:

a) a DSE rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása,

b) A DSE törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása,

c) A közgyűlési határozatok végrehajtása és ennek ellenőrzése,

d) A DSE működésiével kapcsolatos szabályzatok megállapítása, módosítása,

e) Javaslatok összeállítása a sporttevékenység fejlesztéséhez,

f) A DSE éves programjának munka-és üléstervének összeállítása,

g) A költségvetési javaslat előterjesztése,

h) Olyan bizottságok létrehozása és megszüntetése, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe, ezen bizottságok vezetőinek és tagjainak megbízása, felmentése,

i) az előző év beszámolójának előterjesztése,

j) Tagfelvételi kérelmek elbírálása,

k) az elsőfokú Fegyelmi jogkör gyakorlása

1) Javaslat állami és egyéb elismerések adományozására,

m) Kapcsolattartás az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetekkel,

n) A Szervezeti- és működése szabályzat elkészítése, mely a DSE elnökének és elnökség tagjainak konkrét feladatait is rögzíti

o) Fegyelmi, leltározási szabályzat elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése

Az elnökség tagjai

/1/ Az elnökség 7, azaz hét természetes tagból álló testület, akiket a jelöltek közül a közgyűlés nyílt szavazással (6 tagot) választ meg tagjai soraiból, 2/3 –os szótöbbségű szavazással, 5 év határozott időtartamra. A DSE elnöke automatikusan tagjává válik az elnökségnek. Az elnökségi tag újraválasztható. A közgyűlés egyszerű többséggel titkos szavazást rendelhet el az elnökségi tagok megválasztásakor. Az elnökség és az elnök mandátuma eltérhet egymástól.

/2/ Az elnökségnek csak olyan nagykorú természetes személy lehet tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától. Nem lehet a DSE elnökségi tag, vezető tisztségviselő, aki sportegyesületnél, sportvállalkozásnál vezető tisztségviselő volt az annak megszüntetését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.

/3/ Az elnökség tagjai: az elnök és az elnökségi tagok.

/4/ Az elnökségi tag jogai és kötelezettségei:

a) Az elnökségi üléseken az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel.
b) Észrevételek, javaslatok tétele a DSE működésével kapcsolatban
c) Megbízás alapján a DSE képviselete,
d) A küldöttgyűlési határozatok végrehajtása, végrehajtatása.

/5/ Az elnökségi tagság megszűnik:

a) A mandátum lejártával,
b) Felmentéssel,
c) Lemondással,
d) Elhalálozás esetén,
e) Visszahívással


Az elnökség működése

/1/ Az elnökség elkészíti ügyrendjét ás munkatervét.

/2/ Az elnökség az ügyrendben meghatározott időszakonként, de legalább évente kétszer ülésezik.

/3/ Az elnökség üléseiről határozati jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

/4/ Az elnökség ülését a munkatervben meghatározottak szerint az elnök hívja össze. Az elnökségi ülés helyéről, idejéről és napirendjéről az elnökség tagjai és a meghívottakat legalább egy héttel korábban értesíteni kell. Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök ennél rövidebb határidőt is megállapíthat.

/5/ Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint a fele megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül újra össze kell hívni

Az elnökség határozathozatala

/1/ Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

/2/ Az elnökségi ülésen szavazási kötelezettség áll fenn. amennyiben a döntés az elnökség tagját személy szerint érinti, akkor az ő szavazatát figyelmen kívül kell hagyni.

A DSE elnök

/1/ A DSE képviselője az elnök. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja ás vezeti a DSE tevékenységét. Az elnököt a közgyűlés 2/3 -os szótöbbséggel, nyílt szavazással választja meg a jelöltek közül, 5 év határozott időtartamra. Jelöltként csak az indulhat a választáson, akit a közgyűlést megelőző 15 napos határidőig megkapja legalább 20 DSE tag írásos ajánlását az elnöki posztra és nem áll olyan kizáró ok hatálya alatt, amely az ilyen tisztség betöltését kizárnák (elnökségi tag 2. Pont). Az elnök újraválasztható.

/2/ Az elnök feladata és hatásköre:

a) DSE képviselete,
b) Aláírási és utalványozási jog gyakorlása,
c) Munkáltatói jogkör gyakorlása,
d) Kapcsolattartás a különböző szervezetekkel,
e) Javaslattétel a bizottságok összetételére,
f) Állandó kapcsolattartás a sportban és az egészség megőrzésében érdekelt országos, fővárosi és kerületi szervekkel,
g) Döntés mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe,
h) Ellátja mindazon feladatokat, amelyeket
i/ Az elnök feladatait belátása szerint megosztja az elnökhelyettessel.

/3/ Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy ügyek meghatározott csoportjára nézve más egyesületi tisztségviselőre is átruházhatja /.ELNÖK HELYETTES -re/

/4/ Az elnök és az elnökhelyettes tevékenységéért tiszteletdíjat kap (hó/ 1 sportcsoport díj).

A Felügyelő Bizottság

/1/ A közgyűlés a DSE gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére nyílt szavazással 2/3-os szavazattöbbséggel 3 tagú Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottsági tagok egymás közül egyszerű szótöbbségű nyílt szavazással elnököt választanak A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma 5 évre szól, a tagok újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

/2/ A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, ő hívja össze a bizottság üléseit (az ülést megelőzően legalább 5 nappal, írásbeli meghívóval) a szükséges számban, de évente legalább két alkalommal, a költségvetési terv közgyűlés elé terjesztése, valamint a beszámoló beterjesztése előtt. Az öt napos határidőt az elnök rendkívüli fontos ügyben lerövidítheti.

/3/ A Felügyelő Bizottság ellenőrzési terv alapján dolgozik, tevékenységéért a közgyűlésnek felel, Őt feladatainak teljesítése során az elnökség és az elnök nem utasíthatja.

/4/ A Felügyelő Bizottság feladatai:

a) A DSE pénz- és vagyonkezelésének vizsgálat,
b) Pénzügyi- és gazdasági előírások betartásának ellenőrzése,
c) A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
d) az esetleges nagymérvű vagyoncsökkenés esetén a közgyűlés összehívása


/5/ A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a DSE gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a tisztségviselőktől tájékoztatást kérni.

/6/ A Felügyelő Bizottságnak nem lehet tagja az aki a DSE elnökségének tagja, aki az egyesülettel alkalmazásban áll vagy gazdasági feladatokat lát el.

                                        Bizottságok, szakosztályok és sportcsoportok

/1/ Az elnökség a DSE eredményes munkájának ellátása érdekében állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre, melyek az elnökség meghatározása alapján az alapszabály szerinti dolgoznak.

/2/ A DSE-ben sportáganként sportcsoportok (szakosztályok) működnek, melyek munkáját a sportcsoport (szakosztály) vezetősége irányítja. Ezeket a tisztségviselőket az elnökség nevezi ki, tevékenységükről beszámoltatja őket. A sportcsoportok (szakosztályok) feladata az oktatás-nevelés, sportági képzés, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel, valamint a hatáskörükbe rendelt feladatok ellátása.

/3/ A DSE a következő sportcsoportokat (szakosztályokat) működteti:

— birkózás
— floorball
— kötélugrás
— labdarúgás
—sportlövészet
—tollaslabda
—szertorna
—természetjárás
—mini trampulin
—sakk
—kosárlabda
—asztalitenisz
—röplabda


A DSE gazdálkodása és vagyona

/1/ A DSE éves költségvetés alapján gazdálkodik, bevételei:

a) központi költségvetési és önkormányzati támogatás,

b) tagdíjak,

c) pártoló tagok hozzájárulás,

d) természetes és jogi személyek támogatásai,

e) alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások befizetése,

f) reklám bevétel,

g) vállalkoz6i tevékenység bevételei,

h) egyéb bevételek.

/2/ A DSE vagyona:

a) készpénz, bankbetétben, folyószámlán lévő összeg,

b) pénzről szóló követelés,

c) értékpapír,

d) ingatlan és ingó vagyon.(a DSE csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat a sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függő tevékenységet.

/3/ A DSE bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a DSE tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

/4/ A DSE célja elérése érdekében gazdálkodói, vállalkozói tevékenységet is folytathat.

/5/ A DSE gazdálkodását a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései alapján végzi.

/61 A DSE köteles a céltámogatásként kapott összegekről felszólítás esetén elszámolni.

A DSE megszűnése

/1/ A DSE megszűnik, ha:

a) feloszlását a küldöttgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja,

b) felügyelő szerve kezdeményezésére a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja,

c) más szervezettel egyesül.

A DSE megszűnésére, megszüntetésére – a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény szabályait az adott esetben alkalmazni kell.

/2/ A DSE megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a közgyűlés a vagyonról nem rendelkezett, továbbá ha a DSE feloszlatással szűnt meg, illetőleg megszűnését megállapították és vagyonáról nem történt rendelkezés, a hitelezők követeléseinek kielégítése után a vagyon a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába kerül és kizárólag sportcélokra fordítható.

Záró rendelkezések

Jelen alapszabályra  a Ptk., valamint az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. és a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni

Ezt az Alapszabályt az Újhegy-Sibrik DSE 2004. 10. 14- i  közgyűlése hagyta jóvá.                                                                                  ……………………………………….

                                                                                              elnök

Az egyesület adószáma::19011118-1-42
Az egyesület bankszámla száma::11710002

 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
EREDMÉNYEK
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP

© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^