Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat
Mérések
Minőségirányítási program 2005/2006
Minőségirányítási program 2006/2007
Minőségirányítási program 2009 05 08

Az intézményi Minőségirányítási Program megvalósításának értékelése 2008/2009. 
 
Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola
Címe: 1108 Budapest Újhegyi stny. 1-3.

1. Az IMIP végrehajtásának értékelési módszere:

Értékelő fórum Módszer
Nevelőtestület Adatgyűjtés, dokumentumelemzés
Szülői szervezet Kérdőív, dokumentumelemzés

 
A nevelő testület értékelése

 

A 2007/2008évre kitűzött minőségcéljaink.

ÖMIP követelmény 2008/2009. tanévre kitűzött minőségcélok Megvalósított feladatok Tervezett feladatok
1. A közoktatási intézmények az oktatással egyenrangú feladatként kezeljék a nevelési feladatokat, a közösség alakítás szempontjából fontos szabadidős tevékenységeket. Az iskolai hagyományok ápolása, a színvonalas szabadidős programok szervezése Iskolai szintű programok:
• Nemzeti ünnep, megemlékezés
• Ünnepi diákgyűlések
• Téli hétvége
• Kulturális rendezvények Osztályszintű programok
kirándulások
ünnepek
kulturális programok
Az ünnepségek fegyelmének javítása. 
2. A környezeti kultúra fejlesztése Tiszta otthonos iskola megteremtése A tantermek a tanulók életkorának megfelelő dekorálása

- A folyosókon a tanulók munkáinak kiállítása

- Aulában művészeti kiállítások szervezése (3 alkalommal)

- Az iskolai környezet szépítése, megóvásának érdekében térfigyelő rendszer kialakításának bővítése a felsős I. II.emeleten.

- Az alsós játszótér játékainak megóvása.

- Hasznos anyag gyűjtés.

- A szelektív hulladékgyűjtés beindítása az alsó tagozaton.
A felsős osztályok „leültetésének” függvényében ösztönző rendszer kidolgozása a tantermek még otthonosabbá tételére.

„Zöld tanterem” verseny meghirdetése alsó és felső tagozaton.

Az iskola felújításának folytatására irányuló kérelem megújítása

A szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése a felső tagozaton.
3. Tantervi követelmények teljesítésére vonatkozó követelmények - Valamennyi kolléga vegyen részt a mérések hiányosságainak feltárásában,
- Tantárgyi mérések eredményei növekedjenek,(1-5% között)
- Pedagógus értékelési rendszer folyamatos és tervszerű működtetése.
- A szakmai munkaközösségek elemezték a mérési eredményeket, ennek tükrében intézkedési terveket dolgoztak ki.
- Tagozati értekezleten mérési eredmények elemzése, feladatok közös meghatározása.
- Óralátogatások szervezése, ig. igh, mkv. Szinten.
- Értékelési csoport folyamatos munkája.
- Pályázat készítése a teljesítménymotivációs alapra.
- Pályázat készítése a mérés értékelés téma körben.
A több évre visszamenő mérési eredmények elemzése (fejlődés, lemaradás megállapítása)
Intézményi fejlesztési csomag megvalósítása. Szakértő segítségének igénylése.
4. Szegregáció mellett növekedjen az integrált oktatásban résztvevő tanulók száma - Fejlesztő osztályok munkájának segítése

- Bekapcsolódás a kerületi tolerancia programba

- Fejlesztő pedagógusi álláshelyek megteremtése, 4 fő
- Fejlesztő szoba kialakítása
- A Komplex Ált. Isk. tanulóinak fogadása
- Fejlesztő pedagógusi álláshelyek megteremtése, 4 fő - Fejlesztő szoba kialakítása (alsó, felső)

- A Komplex Ált. Isk. tanulóinak fogadása
- A tolerancia program záró rendezvényének megszervezése és lebonyolítása.
Intézményünk saját minőségcéljai 2008/2009. tanévre kitűzött minőségcélok Megvalósított feladatok Tervezett feladatok
1. Az oktató- nevelő munka fejlesztése, a mérések eredményeiből adódó elemzések alapján - Mérési eredmények elemzése

- Műhelymunka elindítása, közös gondolkodás a fejlesztés érdekében

- Szakmai pályázatokba való bekapcsolódás
- Neveltségi szint és tudásszint mérési eredmények tükrében, intézkedési tervek elkészítése a fejlesztendő területekre.

- Házi bemutató órák tartása , a kompetencia alapú oktatás módszereinek bemutatására.

- Továbbképzéseken való részvétel, HEFOP 3.1.4 a PSZK-val közösen (24 fő) elvégezte.

- Tehetséggondozó tábor megszervezése az alsó tagozaton.

- Pályázat készítése a mérés értékelés témakörben.
- Szakértő segítségének kérése az intézményi fejlesztési csomag elkészítésénél.
- További bemutató órák szervezése, új módszerek alkalmazásával,

- Beszélgető kör szervezése a módszertani kultúra fejlesztése érdekében.

- Tehetséggondozó és felzárkóztató munka folyamatos végzése.

- Módszertani megújulásra irányuló ismeretek (HEFOP) gyakorlati megvalósításának nyomon követése (óralátogatások, házi bemutatók)

- A pályázatban elkészített intézményi fejlesztési csomag megvalósítása.
2. Pedagógus munka ellenőrzése - Jól működő ellenőrzési, értékelési gyakorlat kialakítása, a pedagógus értékelési rendszer kipróbálása. A teljes körű intézményi önértékelés elvégzése. A feladat ellátási terv aktualizálása. - Óralátogatási szempontok részletes kidolgozása

- Folyamatos óralátogatás az értékelésre kiválasztott kollégáknál.

- Intézményi önértékelés.

- Mérési csoport létrehozása.
- A feladat ellátási terv folyamatos aktualizálása.

- Pályázat készítése a teljesítmény motivációs pályázati alapra.
- A pedagógusmunka értékelésének kiegészítése egy gyorsított értékelési formával.

- A feladat ellátási terv felülvizsgálata,

- A szükséges korrekciók elvégzése.
3. Partner kapcsolatok javítása Partneri elégedettség növelése. - Elégedettségmérés eredményeinek elemzése, összehasonlítása az előző adatokkal.

- A kisebbségi önkormányzatokkal való együttműködés szélesítése.
- Szülők és diákok tájékoztatása az elégedettségmérési eredményekkel.

- Intézkedési terv készítése az elégedettség javítása érdekében.
 

2. Eljárásrendek készítése, megvalósítása 

A 2008/2009. tanévben megalkotott eljárásrendek - Az osztályozóvizsgák lebonyolításának eljárásrendje.

- A mentori munka eljárásrendje.
A 2008/2009. tanévben bevezetett eljárásrendek - A pedagógus munka értékelésének eljárásrendje, intézményi önértékelés eljárásrendje.

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás eljárásrendje.

- Az emelt szintű testnevelés osztályba és német két tannyelvű csoportba jelentkezett tanulók alkalmassági vizsgálatának eljárásrendje
A 2008/2009. tanévben felülvizsgált eljárásrendek - Az első osztályosok beiskolázásának eljárásrendje.


minőségügyi vezető
igazgatóA szülői szervezet értékelése

Az IMIP megvalósításának eredményei a pedagógiai tevékenységben

Az iskola komolyan foglalkozik az IMIP-ben meghatározott célok, feladatok kitűzésével és végrehajtásával. A leírt anyag szakszerű és lényegre törő. Az IMIP széles skálán szeretné javítani az oktató munka minőségét. Nagyra értékeljük, hogy az iskola pedagógusai a tanórán kívüli programok szervezését is fontosnak tartják. Pozitív dolognak tartjuk a pedagógusok folyamatos továbbképzését, a tanítás – tanulás változatos módszereinek alkalmazását láthattuk a bemutató órákon. Örülünk annak, hogy az idei évben is több alkalommal volt a szülőknek lehetősége óralátogatásra az alsó tagozaton, javasoljuk, a felső tagozaton is ezek megtartását.

 Az IMIP megvalósításának eredményei a pedagógusok és szülők kapcsolatában. 

Az év során korrekt tájékoztatást kaptunk a mérési eredményekről. Az idei évben megtörtént a szülői elégedettségi mérés. Az iskola partnernek tekinti a szülőket a minőségcélok megvalósításában. Bízunk abban, hogy az eredmények megerősítik azon véleményünket, hogy az iskola oktató – nevelő munkája sokat fejlődött az elmúlt 4 év alatt. Véleményeztük a kerület fejlesztési tervét is.


 
Budapest, 2009. június 19. 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP
FRISS INFORMÁCIÓK

Jelentések/Mérések:


OH Mérés 2011
OH Mérés 2011
2011-es ISKOLAI JELENTÉS 6. ÉVFOLYAM
2011-es ISKOLAI JELENTÉS 8. ÉVFOLYAM
2011-es ISKOLAI JELENTÉS 4. ÉVFOLYAM

A 2010-es OH mérés adatai

tantárgyi mérések táblázat2003-2010

Kompetencia mérések és intézményi

Intézményi Összefoglaló jelentés


4.a Mérés 2009
4.b Mérés 2009
4.c Mérés 2009

Kerületi mérések 2008/2009

Országos mérések 2008 OKM

2007. Budapest Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

  Lap tetejére ^^