Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat
Emelt szintű oktatás


A magyar-német két tanítási nyelvű program

Ungarisch-Deutsch Zweisprachiger Unterricht


A Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a 2007/2008. tanév óta indít magyar-német két tanítási nyelvű csoportokat.

Tudjuk, hogy a mai, az Európai Unióban született gyermekek jövőjének egyik záloga a biztos, használható idegennyelv-tudás, ezért számunkra fontos:

- Az anyanyelvi és az idegennyelvi tudás egyidejű fejlesztése.
- Az Európához tatozás érzésének kialakítása.
- Gyermekközpontú, játékos, hatékony idegennyelv-oktatás.
- Az idegen nyelven való tanulás megtanítása.
- A célnyelvi országok kultúrájának megismertetése.

Az oktatás az alábbi módon valósul meg

-   Az első osztálytól a gyerekek csoportbontásban heti öt órában tanulják a német nyelvet.
- Emellett három tárgyból (rajz, ének, környezetismeret) német nyelvi kommunikációs környezetet teremtve tanulnak

- a nyelvtanítási programunk összeállításakor egy már több, mint harminc éve sikeresen működő iskola ( Hajós Alfréd Kéttanítási Nyelvű Ált. Isk.) tapasztalatait ötvöztük a legújabb pedagógiai módszerirányzatokkal pl.: kompetencia alapú oktatás, projectoktatás, drámapedagógia, kooperatív módszerek

Kapcsolat:

A X. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat munkatársai minden esztendőben vendégül látják karácsony tájékán tanulóinkat, akik egy kis műsorral készülnek az alkalomra.
Munkánk elismeréseként eszközök vásárlására kaptunk támogatást.
Tagja vagyunk a Kéttannyelvű iskolák Szövetségének

Terveink:

- Külföldi testvérkapcsolat építése
- Idegen nyelvi rendezvények, versenyek
- Külföldi kirándulások, nyelvi táborok szervezése német nyelvterülten.

Az iskola tanuló létszámának alakítása
A program tartalmában a NAT-hoz igazodik, ez biztosítja, hogy ez a fajta iskoláztatás ne szakadjon ki az oktatás rendszeréből, az itt tanulók tudása megfeleljen a mindenki számára közös és kötelező követelményeknek, más iskolába járó tanulókkal azonos esélyekkel rendelkezzenek.
A magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgyi tartalmak és követelmények azonosak az iskolában más tanterv szerint tanuló tanulók követelményével.


Kétnyelvű program

A nyelvismeret elmélyítésével és tanítási nyelvként való alkalmazásával járul hozzá a célok megvalósításához. Ez a program teszi lehetővé, hogy teret adjunk a nyelv valóságos szituációban való használatához, és biztosítja a kiegyensúlyozott kétnyelvű készség kialakulását.
A német órák heti óraszáma 58/2002.(XI. 29.) OM rendelet folytán 5 óra. A tanítási órákon a tanítás nyelve a magyar, illetve a német nyelv, s mindkettő tantárgyként is szerepel.

Óraszámok
A tanulóknak a heti óraszámát a 24/2003. (VIII. 19.) OM rendelete alapján alakítottuk ki.

Értékelés mindkét programban

Az értékelés a tantervi követelményeken alapul.
Alapelv, hogy a tanulónak azt és azon a nyelven kell bizonyítania, amit és amilyen nyelven tanult. A németül tanult tárgyak értékelésénél elsősorban tartalmi követelményeket kell figyelembe venni.
Az értékelés módjának pontos szabályozását a HPP tartalmazza.
A tárgy jellegéből adódóan alapvetően két értékelési formát különböztetünk meg, az írásbeli és a szóbeli értékelést. A kettő egymáshoz való viszonyát, illetve belső arányait a cél határozza meg. A nyelv tanulásának kezdetén a szóbeli értékelésnek kell előtérbe kerülnie. A szóbeli értékelés és ellenőrzés többoldalú. Részben a megtanult ismeretekre, részben a készségekre irányul - lehetőleg egyenlő arányban.
A szóbeli-írásbeli értékelés aránya az osztályzatok esetében 1:2, a szóbeliség javára.
A 4. osztálytól kezdve a tanult nyelvtani szerkezetek elsajátításának ellenőrzésére tesztet írnak a tanulók.
A KT 72. § alapján a kétnyelvű programban részt vevő tanulók kétnyelvű bizonyítványt kapnak.

A program megvalósulásának személyi feltétele
Minden német nyelvi osztályban mindkettő tanító rendelkezik németes végzettséggel. Bontott csoportban tanulják a német nyelvet.


A program megvalósulásának tárgyi feltételei

Tankönyvek: A német anyanyelv és irodalom tanításához minden tanulónak tankönyve van. A könyvek kiválasztásának legfontosabb elve, hogy a könyv a tanuló életkorának és nyelvi szintjének megfelelő legyen. Az írásbeli és szóbeli kommunikáció elsajátításához tartalmazzon eredeti és autentikus szövegeket. Kezelje komplexen a nyelvtant és az irodalmat. Adjon lehetőséget különböző feladatokon keresztül a nyelvi jelenségek és fordulatok begyakorlására.
Legyen színes, figyelemfelkeltő és motiváló, és feltétlenül legyen hozzá hanganyag. Sajnos nincs olyan könyv jelenleg forgalomba, amely mindenben megfelelne ennek a programnak. 1.-2. osztály Deutsche Für Dich, 3.-4. osztály Das Neue Deutschmobil tankönyvet használják a tanulók.

A németül tanított tantárgyakhoz csak kevés nyomtatott könyv áll a rendelkezésre. Ahol nincs megjelent taneszköz ott a diákok magyar nyelvű taneszközzel rendelkeznek.
Terem:
Mivel a tanulók bontott csoportban dolgoznak, több tanterem is a rendelkezésükre áll.  
Egyéb eszközök:
Minden tanító részére rendelkezésre áll egy magnó hanganyaggal.  Van mód írásvetítő használatára, némely osztályban digitális tábla is van.. Sok szemléltető falikép és falitábla színesíti a nyelvi órákat. A következő évek feladata lesz, hogy az iskolai könyvtárat német kiadványokkal is tovább bővítsük.
A továbbképzés fontosságát, az új módszerek megismerését valamennyi kolléga fontosnak tartja. Ezért rendszeres belső képzéseket szervezünk, illetve külső előadásokon, tréningeken is előszeretettel veszünk részt. Törekvésünket, hogy évente mindenki legalább két továbbképzésen vegyen részt, eddig megvalósítottuk.

A beiskolázás feltételei
A leendő elsősöknek német nyelvi kezdeményezéseket szervezünk, novembertől márciusig. Ezeken a foglalkozásokon sok játékon, versen, mondókán keresztül ismerkednek a német nyelvi környezettel, megismerhetik a leendő tanító nénit, ami lehetőséget biztosít a gyermekeknek, hogy szeptembertől ne idegenként találkozzanak az osztályfőnökkel. Közben megismerhetik a leendő osztálytársakat is. Az utolsó foglalkozásokon a fejlesztőpedagógusok is részt vesznek, hogy őket is megszokják a gyermekek.

Követelmény a 4. osztály végére
A továbbhaladás feltételei


Hallott szöveg értése

A tanuló
- értse meg a tanuló az élőbeszédnek megfelelő tempójú idegen nyelvű óravezetést, - fokozatosan értse meg a tanár rövid, egyszerű célnyelvi szómagyarázatát, amennyiben az ismert nyelvi elemeket tartalmaz,
- értse meg a köznyelvi ejtési normának megfelelő anyanyelvi beszélőt is, ha annak beszéde a szokott beszédtempónál valamivel lassúbb és a globális értést gátló mértékben ismeretlen lexikát és nyelvtant nem tartalmaz,
- értse meg a gépi hangot is, ha az a fenti kritériumoknak megfelel, 
- legyen képes a tanuló az ilyen hallott szövegekben a szövegösszefüggés felismerésére, a hallott történet főbb mozzanatainak követésére és felidézésére,
- találja meg a hallott szövegben a számára fontos információt,
- legyen képes megoldani hallott szöveghez kapcsolódó feladatokat.

Beszédkészség

A tanuló
- szóbeli megnyilatkozásait megközelítően helyes kiejtéssel tegye,
- tudjon a beszélgetés során udvariasan hozzászólni, véleményt alkotni,
- ismerje a formális szóbeli érintkezés életkorának megfelelő formáit,
- idegen nyelven röviden foglaljon össze ismert szövegeket,
- életszerű szituációkban folytasson egyszerű párbeszédet,
- tudjon a tanult anyaggal kapcsolatban információt kérni és adni,
- tudjon tárgyakat, jelenségeket egyszerűen leírni,
- tudjon ismert témakörökhöz tartozó képekről néhány összefüggő mondatot, éne-tet, mesét alkotni, elmondani,
- az idegen nyelvi memória fejlesztése céljából tanuljon meg rövidebb nyelvi ysége-ket,
- legyen képes beszédszándékát és véleményét a tanult témakörökben megfelelő nyelvi eszközökkel kifejezni.

Olvasott szöveg értése

A tanuló
- tudjon ismert szövegeket helyes kiejtéssel felolvasni,
- legyen képes az ismert szövegek lényegét kiemelni vagy összegezni,
- legyen képes a kért információkat a szövegben megkeresni,
- ismerkedjen meg a korának megfelelő egy- és kétnyelvű szótár használatával,
- fokozatosan ismerkedjen meg egyszerűbb autentikus szövegekkel.

Íráskészség

A tanuló
- legyenek képes ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő szövegeket tollbamondás után leírni,
- tudjon feldolgozott szövegekhez egyszerű kérdéseket feltenni és feltett kérdésekre írás¬ban válaszolni,
- - tudjon meghívót, üdvözlőkártyát, egyszerű levelet megfogalmazni, ismerje ezek formai szabályait, legyen képes rövid irányított fogalmazást írni.

A továbbhaladás általános feltételei a 4. évfolyam végére A nyelvhasználat szintje (megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás A 1 szintjével)

Tartalom

Nyelvhelyes-ség

Folyamatos-ság

Interakció

Koherencia

       

Rendelkezik a legalapvetőbb szókinccsel, melyek szemé­lyes élmények­hez kapcsolód­nak, és a mindennapi konkrét szituációkra vonatkoznak.

Alapvető, egyszerű, begyakorolt mondatmodelle­ket, nyelvtani szerkezeteket tud használni.

Főleg rövid, előre begyako­rolt mintamon­datok alapján fejezi ki gondo­latait, rövid szü­neteket tartva, hogy megkeresse a megfelelő ki­fejezéseket, ki­ejtse a kevésbé ismert szavakat és visszakapcso­lódjon a kom­munikációba.

Képes személyes jellegű kérdé­seket feltenni, és azokra válaszol­ni, amennyiben a másik személy lassan és vilá­gosan beszél és segítőkész. A kommunikáció­ban gyakori az ismétlés az újrafogalmazás és a javítás.

Szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat összekapcsol.

       


Ellenőrzés, értékelés, minősítés (3 - 4. o.):
Az ellenőrzés, értékelés, minősítés minden esetben segítő szándékú, rendszeres és következetes legyen. Minden készség szintjét folyamatosan mérjük.
Kialakítjuk a tanulókban az önellenőrzés és önértékelésre való törekvést.

Az ellenőrzés, értékelés formái:
Írásbeli:
Rajzos feladatlap – szóbeli utasításokra szókincs mérése
Egyszerű teszt az anyagrészek befejezése után, a tanagyag komplex mérése , nyelvtan, olvasásértés, íráskészség
Írásbeli házi feladatok

Szóbeli:
Tanulói megnyilvánulások, hozzászólások értékelése, órai munka, aktivitás
Rövidebb, hosszabb (4. o.) szóbeli feleletek értékelése (beszédkészség, nyelvhelyesség, szókincs, kiejtés)

A tantárgyi (ének, környezetismeret rajz) továbbhaladási feltételei a honlapon a Német -ban megtalálhatóak:

A tanulók csoportbontásban tanulják a nyelvet, negyediktől heti 5 órában.

A beiskolázás formája nem változik. Aki ezt a tagozatot választja, gyermekének lehetősége lesz részt venni egy csoportos, játékos, szűk körű dyslexia szűrésen, valamint pozitívumnak számít, ha látogatják a gyerekek érdekében szervezett foglalkozásokat, Családi Napokat.

 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP

Emeltszintű testnevelés osztály
© 2007. Budapest Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^